top of page
חיפוש

נדונה זכותו של מד"א שלא לחשוף את קלטות התקשורת בין עובדיה במהלך הפינוי מטעמי חסיון.

בית המשפט המחוזי בשתי תביעות שונות, דחה את טענת החיסיון והורה למד"א לחשוף לתובעים את קלטות הקשר.

חברת החשמל חוייבה בהתרשלות עקב התחשמלותו למוות של נער כבן 16, אשר טיפס על עמוד חשמל לא מגודר ולא משולט (ערעור שהוגש ע"י חברת חשמל לביטול קביעת החבות נדחה בבית המשפט המחוזי).

תיק תקדימי, שנידון תחילה בבית משפט שלום ואחריו בערעור בבית המשפט המחוזי, בשאלת הקשר בין טיפול רפואי לקוי במהלך השירות הצבאי ופטירה, שארעה כשנה לאחר השחרור הצבאי, כשלא היתה מחלוקת שמחלת הלב ממנה סבל המנוח, היתה מולדת, ולא קשורה לעצם השרות.

בית המשפט השלום, ואחריו בית המשפט המחוזי קבעו כי הוכח קשר בין אי התייחסות הולם לתלונות המנוח במהלך השירות הצבאי ובין פטירתו בשלב מאוחר, עקב הפרעת קצב לב, כתוצאה ממחלתו המולדת, והוריו נמצאו זכאים למלוא התגמולים המשתלמים להורים שכולים.

bottom of page